Business

Ankara Avukat

Ankara Avukat

Türk Borçlar Kanunu’nun 118. maddesi gereği, borçlu tarafın temerrüde düşmesi halinde alacaklıya gecikme tazminatı ödemesi gerekmektedir. Ancak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, gecikme tazminatı miktarı ve hesaplama yöntemi sözleşmede belirlenir. Taraflar, gecikme tazminatının yüzdelik oranını ve uygulanacak günlük gecikme faizini önceden kararlaştırabilirler.

Yargıtay’ın içtihatlarına göre, gecikme tazminatı miktarının haksız ve fahiş bir şekilde belirlenmesi durumunda, sözleşmede yer alan hükümlerin değiştirilebileceği ve hukuka uygun bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla taraflar arasındaki sözleşmelerde gecikme tazminatı miktarı ve hesaplama yöntemi dengeli ve adil bir şekilde belirlenmelidir.

Ayrıca, inşaat sözleşmelerinde zamanında tamamlanmayan projeler nedeniyle müteahhitin gecikme tazminatı ödemesi söz konusu olabilir. Bu durumda da sözleşmede belirlenen gecikme tazminatı oranı ve hesaplama yöntemi uygulanır.

Sonuç olarak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde gecikme tazminatı konusunun taraflar arasında Ankara avukat aracılığıyla net ve açık bir şekilde düzenlenmesi önemlidir. Bu şekilde tarafların haklarının korunması ve hukuki sorunların önlenmesi sağlanabilir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, teslimin zamanında yapılmaması durumunda yüklenicinin gecikme tazminatına hükmedilmesi söz konusu olabilir. Bu tazminatın miktarı, sözleşme metninde belirtilmişse sözleşmede yer alan hükümlere göre belirlenir. Ancak sözleşmede gecikme tazminatı ile ilgili bir hüküm yoksa veya hüküm belirsiz ise, Yargıtay’ın uygulamasına göre rayiç kira bedeli üzerinden gecikme tazminatına hükmedilebilir.

Rayiç kira bedeli, sözleşmede belirtilen teslim tarihine kadar süren gecikmenin neden olduğu zararın tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Bu zarar, güncel piyasadaki benzer nitelikteki bir taşınmazın kira bedeli üzerinden hesaplanır. Yani, yapılan inşaatın zamanında tamamlanmamış olması nedeniyle, arsa sahibinin o dönemde benzer bir taşınmazı kiralayarak elde edebileceği geliri temsil eder.

https://www.delilavukatlik.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button